Pianisto Rimanto Vingro pamokos

Iš Šiau­lių ki­lęs Lon­do­ne gy­ve­nan­tis žy­mus išei­vi­jos pia­nis­tas Ri­man­tas Ving­ras at­gai­vi­no tarp­tau­ti­nį Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lį, ku­ria­me kon­kur­sas vy­ks ne tik tarp pro­fe­sio­na­lių mu­zi­kų, bet ir jau­nųjų pia­nis­tų, lan­kan­čių Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­las. R. Vingro sumanyta fes­ti­va­lio aka­de­mi­ja yra edu­ka­ci­nis pro­jek­tas, skir­tas pa­dė­ti vai­kams pa­si­reng­ti ki­tų me­tų ge­gu­žę pla­nuo­jamam aš­tun­ta­jam Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­liui. Pia­nis­tas va­ži­nė­ja po Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­las ir veda meistriškumo pamokas. Gruodžio 21 d. šios pamokos vyko ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje. Puikaus pianisto ir pedagogo patarimų klausė Beatričė ir Greta Gudaitės (mokytoja Svajonė Stulgaitienė), Andrėja Averjanova ir Gustė Kazėnaitė (mokytoja Skirma Andreliūnienė), duetas Meida Baltėnaitė ir Gabrielė Nikalajevaitė (mokytoja Natalija Chrapačienė). Pamokos buvo naudingos ir visoms dalyvavusioms mokytojoms. Nuotraukos Almos Varvuolienės.

Beatričė Gudaitė
Greta Gudaitė
Andrėja Averjanova
Gustė Kazėnaitė
Meida Baltėnaitė ir Gabrielė Nikalajevaitė