Išvyka į J. Pakalnio tėviškę Veselkiškėse

Rugsėjo 30 d. Juozo Pakalnio muzikos mokyklos jaunučių choras su mokytojomis Rūta Vensloviene ir Ingrida Tuomiene išvyko į kompozitoriaus, fleitos virtuozo Juozo Pakalnio tėviškę Veselkiškių kaime. Kelionėje mokinius lydėjo Pakruojo savivaldybės kultūros skyriaus muziejininkė Valentina Alekseriūnaitė. Ji mokiniams įdomiai pasakojo apie kompozitoriaus gyvenimą, kūrybą. Veselkiškėse pasitiko sodybos prižiūrėtoja Vida Šurnienė, pavaišino obuoliais, aprodė sodybą. Vaikams buvo labai smalsu pamatyti namelį, apžiūrėti kambarius, baldus, dokumentus, liudijančius Juozo Pakalnio gyvenimą. Nuoširdžiai dėkingi ir vairuotojui Kazimierui Zalunskiui, nuvežusiam vaikus į šią prasmingą išvyką.

Nuotraukoje: prie gimtojo Juozo Pakalnio namo.

2015-09-30 Veselkiškės

Nauji mokslo metai- nauji iššūkiai

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla perkopė savo gyvenimo 50- metį. Jubiliejinis renginys- koncertas esamiems ir buvusiems mokiniams, mokytojams, kitiems darbuotojams, svečiams planuojamas lapkričio 14 d. Iki to laiko mokykla pereis nelengvą atsinaujinimo etapą.
Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo. Rekomendacijomis siekiama formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybės, vienodos Programų sampratos ir programų dermės švietimo sistemoje. Mokykla nusprendė pradėti dirbti pagal atnaujintas pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas. Esminis pakeitimas naujai įstojusiems mokiniams- 4 metų pradinio (buvo 3 m.) ir 4 metų pagrindinio muzikinio ugdymo trukmė. Jau besimokantys mokiniai turės galimybę pasirinkti- mokytis iš viso 7 ar 8 metus. Rekomendacijų nuostatos pradėtos įgyvendinti visiems mokiniams: nuo 1 klasės skiriamos 2 solfedžio pamokos, didesnė pasirenkamųjų dalykų pasiūla. Mokiniai pagal pageidavimą ir mokyklos galimybes gali rinktis antrąjį instrumentą, ansamblį, jaunučių chorą. Poreikiams patenkinti buvo reikalingas didesnis ugdymo valandų skaičius- jį patvirtino Pakruojo rajono taryba.
Nuo spalio 1 d. įsigalios neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo modelis. Kiekvienas mokinys turės teisę gauti finansavimą vieno būrelio lankymui ne bendrojo lavinimo mokykloje. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla pateikė paraiškas 6 būrelių finansavimui: „Jaunieji pūtikai“ (mokytojas Vytautas Lukošiūnas“, „Išmanioji vytelė (Zita Adomaitienė), „Jaunojo dailininko dirbtuvėlė“ (Vilma Urbonienė), „Mušamųjų ritmai“ (Egidijus Šlapikas), „Skautauk!“ (Rokas Venckus) ir „Stalo žaidimai mus vienija“ (Inesa Tamulionytė). Kviečiame mokinius dalyvauti šių būrelių veikloje. Prašymą galima parašyti muzikos mokykloje arba pas būrelių vadovus.
Pakruojo rajono savivaldybėje pradedamas rengti investicinis projektas „Pastato, esančio L. Giros g. 4, Pakruojis pritaikymas muzikos mokyklai ir atviro jaunimo centro veiklai“. Tikime, kad netolimoje ateityje muzikos mokykla dirbs pritaikytose, erdvesnėse, šiltose patalpose.

Direktorė Nijolė Pupinienė