Paminėta Tarptautinė džiazo diena

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) iniciatyva nuo 2012 metų kasmet balandžio 30-ąją švenčiama Tarptautinė džiazo diena, kuria siekiama kovoti su diskriminacija, skatinti kultūrų dialogą ir toleranciją, pagarbą žmogaus orumui, laisvei.

Ši diena mokytojo Romualdo Klupšo iniciatyva Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje minima nuo 2015 metų. Muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai 2017-04-27 susibūrė paminėti Tarptautinę džiazo dieną, drauge muzikavo šio stiliaus ritmu.

 

Smuikininkų muzikinės kelionės

Balandžio 20 d.  Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos smuiko skyrius pakvietė mūsų mokyklos mokytojos Ligitos Stravinskienės smuikininkus į dviejų mokyklų koncertą „Draugystės popietė”.  Kvartetas- Ugnė Urbonaitė, Sandra Jurytė, Viltė Sakalauskaitė ir Jokūbas Gaška griežė A capella. Solidų solinį kūrinį atliko Ugnė Urbonaitė. Savo pasirodymą smuikininkai užbaigė ansamblio paruošta programa. Smuikininkų koncertmeisterė Natalija Chrapačienė.

Balandžio  22 d. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko 2-asis tarptautinis jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis. Džiugu, kad Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkai, kurių mokytoja Ligita Stravinskienė, buvo kviečiami dalyvauti ir šį kartą. Festivalis ypatingas tuo, kad yra vienintelis toks, kuriame dalyvauja aukšto lygio simfoniniai ir kameriniai orkestrai, kurių pasirodymai būna pirmoje festivalio programos dalyje. Antroje dalyvauja tik smuikininikų ansambliai. Festivalyje dalyvavo  svečiai iš Latvijos Rygos muzikos mokyklos, iš keturių Vilniaus muzikos ir meno mokyklų,, Kauno, Alytaus, Visagino ir mūsų mokyklos smuikininkai, kurių atlikti kūriniai sulaukė puikaus įvertinimo ir gražių atsiliepimų. Smuikininkų koncertmeisterė Natalija Chrapačienė.

„ČIURLIONIO JŪRA“

Balandžio 5 d. Radviliškio muzikos mokykloje įvyko Lietuvos jaunųjų pianistų konkursas „Čiurlionio jūra“. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklai atstovavo keturios jaunosios pianistės: Gustė Kazėnaitė (3 kl., mokytoja Skirma Andreliūnienė), Mokytojos Natalijos Chrapačienės auklėtinės Ema Stakutytė (5 kl.) ir Greta Gaubytė ( išplėstinis ugdymas) bei mokytojos Svajonės Geležėlienės ugdytinė Domantė Beliackaitė ( 7 kl.). Puikiai pasirodė visos mergaitės, savo amžiaus grupėse pelnę prizines vietas:

  • Greta Gaubytė- I vieta,
  • Ema Stakutytė- II vieta,
  • Gustė Kazėnaitė- III vieta,
  • Domantė Beliackaitė- III vieta ir speciali nominacija už J. Pakalnio kūrinio atlikimą.

Sveikiname visas jaunąsias pianistes, dėkojame mokytojoms už puikų mokinių paruošimą konkursui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fiori musicali“

Šiau­lių I mu­zi­kos mo­kyk­lo­je dvi die­nas vy­ko IV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nių an­samb­lių fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Fio­ri mu­si­ca­li“. Ja­me da­ly­va­vo per 200 jau­nų­jų mu­zi­kan­tų, su­si­bū­ru­sių į 45 įvai­rios su­dė­ties ka­me­ri­nius an­samb­lius ir or­kest­rus. Mu­zi­kan­tai, jų mo­ky­to­jai, kon­cert­meis­te­riai at­vy­ko iš de­vy­nio­li­kos Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos mu­zi­kos mo­kyk­lų.

Pir­mą­ją die­ną vy­ko fes­ti­va­lis – šven­tė vi­siems sce­no­je gro­jan­tiems at­li­kė­jams. Festivalyje buvo šiltai sutiktas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis: Viltė Sakalauskaitė, Ugnė Urbonaitė, Sandra Jurytė, Jokūbas Gaška, Fausta Šneideraitytė, Silvija Černiauskaitė, Justas Špejeras (mokytoja Ligita Stravinskienė, koncertmeisterė Natalija Chrapačienė).

 

 

 

 

 

 

Ant­rą die­ną da­ly­viai var­žė­si kon­kur­se. Kiek­vie­nas an­samb­lis at­li­ko du lais­vai pa­si­rink­tus kū­ri­nius, kon­kur­san­tų gro­ji­mą ver­ti­no pro­fe­so­rius Rai­mon­das But­vi­la, pro­fe­so­rius Ka­zi­mie­ras Ka­ni­šaus­kas, Šiau­lių I mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja eks­per­tė Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė. Džiugu, kad fes­ti­va­lio-kon­kur­so dip­lo­man­tais tapo ir  Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los gi­ta­rų kvar­te­tas (Ža­ne­ta Vai­džiu­ly­tė, Ar­nas Liuk­pet­ris, Do­vy­das Vi­dzi­kaus­kas, Ed­vi­nas Pliū­ra, mo­ky­to­jas Ro­mual­das Klup­šas).

Akordeono muzikos vakaras

2017 m. kovo 23 d. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje koncertavo Šiaulių Sondeckio menų gimnazijos akordeonininkai: Mantas Lukauskas, Aistė Norbutaitė, Vaida Baikauskytė, Ignas Bruberis, bosiniu akordeonu grojo Šiaulių Dainų muzikos mokyklos akordeono dalyko mokytoja Janina Mažonaitė. Juos visus akordeoną valdyti išmokė ir į kvintetą subūrė mokytoja ekspertė Marytė Markevičienė, mokiusi ir garsujį akordeonininką Martyną Levickį. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos akordeono dalyko mokytoja Arina Janeliūnienė taip pat buvo šios nusipelniusios pedagogės mokinė. Pirmasis Marytės Markevičienės muzikos mokytojas buvo Zenonas Ragulskis, kuris jai įskiepijo meilę akordeono muzikai.

Koncerto metu skambėjo klasikinė ir šiuolaikinė akordeono muzika, atliekama ansamblio solistų ir viso kvinteto.

Pavaduotoja ugdymui Jūratė Martūzienė

Skambioji pjesė

      2017 metų kovo 24 dieną Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialo koncertų salėje vyko pirmasis tarptautinis meno ir muzikos mokyklų filialų jaunųjų pianistų festivalis „Skambioji pjesė-2017“.

Festivalio pradžios užuomazga galima būtų laikyti 2010 ir 2012 metais vykusius fortepijono klasės renginius – pjesių popietę bei konkursą „Skambioji pjesė“.  Šiandien šis renginys tampa jau tradiciniu ir galima džiaugtis pirmuoju tarptautiniu festivaliu, kurį  šiais metais organizavo Raseinių meno mokyklos Ariogalos filialas.

Šio festivalio tikslas –  skatinti ir tęsti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir užsienio šalių meno, muzikos mokyklų ir jų filialų, plėtojant mokinių saviraiškos galimybes, bendrakultūrines kompetencijas.

Šiame renginyje dalyvavo trisdešimt du jaunieji pianistai ir jų mokytojai atvykę iš Užsienio respublikų (Lenkijos, Estijos, Latvijos) ir Lietuvos miestų bei miestelių: Garliavos, Pakruojo, Šakių, Raseinių meno mokyklų bei jų filialų (Raudondvario, Šiluvos, Ariogalos), Kauno 1-osios ir Miko Petrausko muzikos mokyklų. Mokinius festivaliui parengė dvidešimt trys mokytojai.

Puikiai festivalyje pasirodė ir Pakruojo Juozo Paklanio muzikos mokyklos mokytojų  Natalijos Chrapačienės ir Skirmos Andreliūnienės paruoštos mokinės – Ema Stakutytė (5 kl.) ir Gustė Kazėnaitė (3 kl.)

MUSICA DA CAMERA

Kovo 31 d. Šiauliuose vyko 2-asis tarptautinis fortepijoninių ir kamerinių ansamblių festivalis „MUSICA DA CAMERA”. Festivalyje dalyvavo 58 ansambliai iš Latvijos, Estijos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Biržų. Mūsų mokyklai atstovavo du  ansambliai: mokytojos Skirmos Andreliūnienės paruoštas fortepijoninis duetas Urtė Sabeckytė ir Andrėja Averjnova bei mokytojos Ligitos Stravinskienės vadovaujamas kamerinis ansamblis: smuikininkai Ugnė Ubonaitė, Sandra Jurytė, Viltė Sakalauskaitė, Jokūbas Gaška ir pianistė Greta Gaubytė.