Priėmimas

 VAIKŲ PRIĖMIMAS MOKYTIS PAGAL MENINIO UGDYMO PROGRAMAS

1.Mokiniai į mokyklą priimami direktoriaus įsakymu, pateikę prašymą savo ar tėvų (globėjų) vardu ir atlikus muzikinės klausos, kitų meninių gebėjimų  patikrinimą. Prašymai mokytis priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. Priėmimas vykdomas birželio pradžioje, papildomai priimama (jei yra vietų) ne vėliau kaip iki spalio 31 d.

2. Įstojusių mokinių sąrašas skelbiamas mokyklos stende, informuojama individualiai. Priimamų mokinių skaičius priklauso nuo mokytojų etatų skaičiaus ir mokyklai steigėjo skiriamo finansavimo.

3. Jei į pasirinktą specialybę vaikas neįstoja dėl vietų trūkumo, bet meniniai duomenys yra pakankami, jam gali būti pasiūlyta kita specialybė.

4. Su mokinių tėvais (globėjais) dėl vaikų meninio ugdymo sudaromos mokymosi sutartys.

5. Ne konkurso tvarka priimami mokiniai, atvykę iš kitų muzikos (meno) mokyklų.

6. Norint mokinį išbraukti iš sąrašų (dėl išvykimo mokytis kitur, dėl nenoro mokytis ar dėl kitų priežasčių), taip pat dėl programos keitimo, tėvai turi pateikti prašymą mokyklos direktoriui.

Parašykite komentarą