„Fiori musicali“

Šiau­lių I mu­zi­kos mo­kyk­lo­je dvi die­nas vy­ko IV tarp­tau­ti­nis ka­me­ri­nių an­samb­lių fes­ti­va­lis-kon­kur­sas „Fio­ri mu­si­ca­li“. Ja­me da­ly­va­vo per 200 jau­nų­jų mu­zi­kan­tų, su­si­bū­ru­sių į 45 įvai­rios su­dė­ties ka­me­ri­nius an­samb­lius ir or­kest­rus. Mu­zi­kan­tai, jų mo­ky­to­jai, kon­cert­meis­te­riai at­vy­ko iš de­vy­nio­li­kos Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos mu­zi­kos mo­kyk­lų.

Pir­mą­ją die­ną vy­ko fes­ti­va­lis – šven­tė vi­siems sce­no­je gro­jan­tiems at­li­kė­jams. Festivalyje buvo šiltai sutiktas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis: Viltė Sakalauskaitė, Ugnė Urbonaitė, Sandra Jurytė, Jokūbas Gaška, Fausta Šneideraitytė, Silvija Černiauskaitė, Justas Špejeras (mokytoja Ligita Stravinskienė, koncertmeisterė Natalija Chrapačienė).

 

 

 

 

 

 

Ant­rą die­ną da­ly­viai var­žė­si kon­kur­se. Kiek­vie­nas an­samb­lis at­li­ko du lais­vai pa­si­rink­tus kū­ri­nius, kon­kur­san­tų gro­ji­mą ver­ti­no pro­fe­so­rius Rai­mon­das But­vi­la, pro­fe­so­rius Ka­zi­mie­ras Ka­ni­šaus­kas, Šiau­lių I mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­ja eks­per­tė Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė. Džiugu, kad fes­ti­va­lio-kon­kur­so dip­lo­man­tais tapo ir  Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los gi­ta­rų kvar­te­tas (Ža­ne­ta Vai­džiu­ly­tė, Ar­nas Liuk­pet­ris, Do­vy­das Vi­dzi­kaus­kas, Ed­vi­nas Pliū­ra, mo­ky­to­jas Ro­mual­das Klup­šas).