Mokyklos išorės vertinimo išvada

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina ES fondų finansuojamą projektą “Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė”. Projekto lėšomis 2020 m. lapkričio 11- 12 d. buvo atliktas Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos išorės vertinimas. Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus mokyklos veiklos aspektus:

                    Pakruojo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO

IŠVADA

PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MUZIKOS MOKYKLA

  Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai    Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai
1. Aukštą kvalifikaciją, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas (II.) (4.1.)  1. Tėvų įtraukimas į veiklų planavimą (II.) (8.1)
2. Pagarba ir pasitikėjimu grindžiami mokinių ir mokytojų santykiai (III.) (11.2.)  2. Duomenimis grįstų sprendimų priėmimas (IV.) (13.1) (13.2)
3. Mokykla atvira bendradarbiavimui su visuomene (II.) (8.2.)  3. Ugdymo pasiekimų ir pažangos grįžtamojo ryšio stiprinimas (I.) (3.)
4. Dalykinių kompetencijų ugdymas (I.) (1.1.)   
5. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (I.) (2.)   

____________________________